EN SMÄLL PÅ FINGRARNA

KRAVLISTA MED NAMNINSAMLING TILL 2023
av organisationen Women to remember

Sveriges rättssystem dömer till straff som är mildare än en smäll på fingrarna.  Det saknas stöd, råd och ekonomisk hjälp för den kvinna som varit utsatt för våld i hemmet.  På de saknas även utbildning och  ett förebyggande arbete för att stoppa våldet. Detta måste få ett avslut.

Sveriges rättssystem må vara uppbyggt av män, men det ska inte i nutid vara på bekostnad av kvinnor och barn.

Att en gärningsman ska ha rätt till “en andra chans” ska inte gå före rättvisan, och inte heller gå före den upprättelse som kvinnor och barn behöver efter att de blivit utsatta för brott. En kvinna och ett barn må aldrig få den upprättelse som egentligen skulle krävas för att mäta sig med de brott de blivit utsatta för. Men det finns mycket som vi idag i Sverige måste börja tänka om på.
Det är dags att Sverige börjar se till brottsoffren och inte enbart till att gärningsmän ska få en andra chans. Vi kommer aldrig kunna få ett stopp på mäns våld mot kvinnor samt barn om vi inte börjar inne i klassrummet och rättssalen, med utbildning samt förebyggande och hårdare samt längre straff för de som gör sig skyldig till brott mot kvinnor samt barn.

Vi på Women to remember har fått nog av hur kvinnor och barn hotas och misshandlas i vårt avlånga land. Vi har fått nog av att höra kvinnor och barns historier, där de inte fått den upprättelse som man kan kräva av ett modernt land i nutid, vill säga om de fått någon upprättelse alls.

Det finns en anledning till att mörkertalet är stort, och att många kvinnor samt barn inte vågar anmäla. Detta då det finns en enorm rädsla för att inte bli trodd, eller att rättssystemet inte kommer till att se till det som är bäst för den utsatta.

I Sverige har vi ett system som går ut på att alla ska ha rätt till en andra chans, vi ser allt för ofta till gärningsmännens bästa, och att vi inte förlorar medmänskligheten till förövarna, och med det glömmer vi också bort att vara medmänskliga till de verkliga offren.

Women to remember skapades 2019, och finns här för att kämpa mot mäns våld mot kvinnor samt barn.
Vi finns även här för att hjälpa kvinnor och barn efter de att de blivit utsatta för olika brott.
Vårt främsta arbete går ut på att finnas där med ekonomisk hjälp till den som tvingats lämna hem, jobb och familj för ett liv i trygghet utan våld.
Trots att det egentligen borde vara samhällets ansvar att hjälpa dessa kvinnor och barn så finns inte alltid hjälpen där, och därav behövs vår hjälp, där vi tvingas ta samhällets ansvar. Vi anser att kvinnor och barn som tvingats fly sina hem bör få mer hjälp av staten, så väl med stöd och råd, men också ekonomiskt. Det ska inte vara frivilligas ansvar att se till att behövande får den hjälp de behöver. Med andra ord ska vår organisation inte behöva finnas, men på grund av att Sverige ser ut som det gör, så krävs det att vi finns här.

Vi anser att det staten, myndigheterna och samhällets ansvar att se till att kvinnor och barn får den hjälp de behöver. Det är också staten ansvar att se till att frågan om “mäns våld” aldrig glöms bort i ett samhälle där andra samhällsproblem får gå före.
Samhället ska inte heller kunna sopa under mattan att vi har ett rättssystem som inte fungerar. Allt för många brott mot kvinnor samt barn blir inte mer än en anmälan sedan läggs det ner, ofta i brist på bevis. Men även i fall där bevis finns så väljer man att bortse från det.
Män som utsätter kvinnor eller för all del barn för våld och misshandel, våldtäkt och sexualbrott, hot och trakasserier, dråp och mord, ska dömas till hårdare samt längre straff av det svenska rättssystemet, de ska inte komma undan med lindriga straff, eller inga straff alls.
På detta ska även skadeståndet till brottsoffret höjas.
För exempel: Inga pengar kan ersätta den skada som farliga män i dagens samhälle utsätter kvinnor för. Men vi på Women to remember anser att när en kvinna råkat ut för ett brott ska hon få den tid hon behöver att försöka återgå till ett så normalt liv som möjligt, och då ska det ekonomiska inte vara ett hinder för henne. Vi har skyldighet att hjälpa kvinnorna i vårt land. Vi kommer aldrig kunna ge tillbaka kvinnan i fråga de mannen i fråga tagit ifrån henne. Men vi ska göra allt vi kan för att underlätta för kvinnan, rättsligt och ekonomiskt. För att nå dessa mål krävs det dock att brott om våldtäkt och misshandel för exempel ska vara ett högt prioriterat brott för rättsväsendet, vill säga ett högre prioriterat än det är idag.

Nedan finner vi några av de punkter som vi på Women to remember och de som väljer att skriva under kräver av samhället, staten, regeringen och rättssystemet. Vi kommer i början av 2023 lämna in denna kravlista/namninsamling till tidningar, media samt regeringen. Där vi kräver förändring och där vi även kräver att våra krav tas på allvar. Detta handlar inte om småbrott, detta handlar om kvinnor och barns liv.

Slutligen: Efter flera år med daglig kontakt med kvinnor som varit utsatta, barn som varit utsatta, samt anhöriga till mördade kvinnor och barn så vill vi på Women to remember i denna sammanfattning även markera att ett enormt missnöje går att hitta bland de som varit utsatta samt de anhöriga som bland annat tvingats begrava sina egna barn. Missnöjet ligger på samhällets misslyckande. De misslyckande som Sverige bär ett ansvar för, de misslyckande som vi nu ger Sverige en smäll på fingrarna för att omgående rätta till det som rättas till skall.

VÅRA KRAV

En lista med sammanlagt 27 punkter på förändringar samt förbättringar som vi kräver
Av organisationen Women to remember

1. ANMÄLAN
Om vi ska uppmana kvinnor och barn till att våga anmäla så måste vi se över vart vårt system brister.
Varför finns det ett enormt mörkertal som inte vågar anmäla?
Vad kan vi göra för att fler ska våga anmäla?
Och hur kommer det sig att så många anmälningar inte leder till mer än till just en anmälan?


För exempel: När enbart 10% av alla anmälda våldtäkter i Sverige leder till åtal så måste man fråga sig vad som brister och se över det. För om hundra kvinnor anmäler en våldtäkt så kan det knappast vara så att nittio av dessa kvinnor ljuger. Det handlar oftast om brist på bevis och att man därav inte går till åtal. Därför måste vi se över beviskraven, och låta fler anmälningar leda till åtal så att man i en rättegång kan avgöra vad som är sant och inte. Att anmäla en våldtäkt är ingen rolig process att gå igenom, få kvinnor skulle gå igenom den processen enbart för att hämnas en tidigare pojkvän eller för att det roar en. Därav måste vi också se själva anmälan som ett bevis på att något kan ha hänt.

Krav 1.A
Anmälningar om: Ofredande, hot, trakasserier, övergrepp, sexuella övergrepp, våld, misshandel och våldtäkt mot kvinnor samt barn ska omgående prioriteras när anmälan sker. Kvinnan eller barnet i fråga ska omgående erbjudas skydd och stöd.

Krav 1.B
Hur vidare en anmälan är gjord direkt efter brottet eller om så flera dagar senare ska inte ha en större betydelse. Det krävs mod och ork att våga anmäla, det är inget man vill behöva göra. Därav måste det finnas begriplighet och förståelse för att det kan ta tid innan man tar steget.

Krav 1.C
Alla anmälningar om: Ofredande, hot, trakasserier, övergrepp, sexuella övergrepp, våld, misshandel och våldtäkt mot kvinnor samt barn ska utredas och inte läggas ner. Hellre att man går till att utreda det anmälda brottet och sedan lägger ner förundersökningen än att man inte undersöker anmälan överhuvudtaget.

Krav 1.D
Fler anmälningar om: Ofredande, hot, trakasserier, övergrepp, sexuella övergrepp, våld, misshandel och våldtäkt mot kvinnor samt barn ska undersökas noga och ha högsta prioritet. Den som är eller har varit utsatt ska få återkommande uppdateringar om hur det går i utredningen. En som varit utsatt för ett brott ska inte behöva sitta och vänta på nålar utan ska kunna vara med under utredningens gång, få stöd och uppdateringar om hur det går i brottsutredningen.

1.E
Fler anmälningar om: Ofredande, hot, trakasserier, övergrepp, sexuella övergrepp, våld, misshandel och våldtäkt mot kvinnor samt barn ska leda till åtal. Detta så att fler än polisen och åklagaren kan vara med och avgöra om ett brott begåtts eller inte, och hur pass allvarligt brottet är. Men ett brott mot en kvinna eller ett barn ska alltid ses som högst allvarligt, oavsett graden av skada det orsakat.

1.F
Fler anmälningar om: Ofredande, hot, trakasserier, övergrepp, sexuella övergrepp, våld, misshandel och våldtäkt mot kvinnor samt barn ska resultera i att den eventuella gärningsmannen blir anhållen och sedan begärs häktad. Rädslan för vad ens gärningsman kan göra när hen får veta att man anmält är obeskrivlig. Det innebär en stor fara för många att våga anmäla. Därav att skydd och stöd omgående behövs, men därmed också att samhället har en skyldighet att se till att den eventuella gärningsmannen inte kan komma åt det eventuella brottsoffret igen.

2. ÅTAL
Tillsammans med polisen utreder åklagaren brott.
Hon eller han kan då ha kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen och samarbetet med polisen är nära.
När brottsutredningen (förundersökningen) är färdig bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol.
Vi på Women to remember vill se att åklagare ska låta fler brottsutredningar leda till åtal och prövas i domstol.


Krav 2.A
Åtal avseende: Ofredande, hot, trakasserier övergrepp, sexuella övergrepp, våld, misshandel och våldtäkt mot kvinnor samt barn ska omgående prioriteras och leda till en rättegång. I flera fall där kvinnor och barn varit utsatta kan det ha gått så lång tid efter själva brottet begåtts innan rättegången äger rum. Detta får inte ske då det kan påverka rättens beslut. Om det ändå skulle bli att rättegången av någon anledning inte kan ske inom det snaraste så ska inte domstolens beslut bli lidande av att kvinnan i fråga kommer ihåg mindre av vad som skett och förträngt det hemska. Det är inte hennes fel att rättssystemet inte har haft tid att ta upp hennes fall till rättegång.

Krav 2.B
Fler åtal avseende: Ofredande, hot, trakasserier, övergrepp, sexuella övergrepp, våld, misshandel och våldtäkt mot kvinnor samt barn ska leda till fällande dom. Likt som fler förundersökningar ska leda till åtal. Så gäller även överprövningar. Om man som för exempel kvinna är missnöjd med en polis eller åklagares beslut så ska också fler överprövningar leda till att fallet tas upp igen och inte förblir nedlagt.

3.  RÄTTEGÅNG & PÅFÖLJDER
En rättegång är ett sammanträde i en domstol där man kommer fram till om den som är misstänkt för ett brott ska dömas för brottet eller inte.
Det kallas för att domstolen prövar åtalet.
Om domarna kommer fram till att den tilltalade är skyldig till brottet bestämmer de också vilket straff som hon eller han ska få.
Vi på Women to remember vill se att fler misstänkta gärningsmän döms för brott och att det blir hårdare och längre straff för den som döms.

Krav 3.A
Livstids fängelse ska vara ska vara just livstids fängelse, och därmed också vara lagens strängaste straff. Livstids fängelse i Sverige är idag inte tidsbestämt, vilket innebär att den som döms till livstids fängelse inte vet hur länge hen kommer att sitta i fängelse. I Sverige är det praxis att en livstidsdömd fånge efter att ha suttit en viss tid i fängelse, kan få sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff. I snitt sitter en livstidsdömd i fängelse i 16 år; det innebär att straffet tidsbestämdes till 25 år och att den intagne sedan blev villkorligt frigiven efter praxis att den hade suttit av 2/3 av sin strafftid. Vi på Women to remember vill därför se en förändring och att livstids fängelse aldrig ska kunna tidsbestämmas utan ska förbli livstids fängelse.

Krav 3.B
Dagens straff: “Livstids fängelse” ska döpas om till just vad det är, vill säga: “Fängelse på obestämd tid” och därmed bli lagens näst strängaste straff efter Livstids fängelse (se punkt 3.A).

3.C
Det ska krävas mer för att fångar i fängelset ska kunna bli villkorligt frigivna. Idag sitter majoriteten av alla fångar enbart av ⅔ delar av sitt straff. Många kvinnor lever idag i rädsla för att deras förövare ska komma ut i det fria. Den rädslan ska tas på största allvar, då kvinnan i de flesta fall har större insikt i vad förövaren är kapabel till än vad rättssystemet har då hon är den som varit utsatt.

3.D
Straffet för mord i Sverige är idag fängelse på viss tid, lägst tio år och högst arton år, eller på “livstid/obestämd tid”. Om man döms till det lägsta straffet, vill säga tio år, så kan man vara ute i det fria (villkorligt frigiven) redan efter ⅔, vill säga ungefär efter 7 år.
Lägsta straff bör inte vara mindre än det dubbla, vill säga tjugo år. Det är en annan människa som mördats, och ett sådant brott ska inte innebära att man enbart sitter i fängelse i sju ynka år. Vi på Women to remember kräver hårdare och längre straff för den som väljer att mörda kvinnor eller barn.

3.E
Påföljden för dråp är idag fängelse i lägst sex år och högst tio år. Likt som punkt 3.D vill vi se längre straff för den som döms för dråp. Lägsta straff bör inte vara mindre än det dubbla vill säga tolv år. Givetvis ska man se till omständigheterna till att den skyldiga kommit att döda en annan människa. men man ska inte glömma bort att den skyldiga gjort sig skyldig till att en annan människa inte lever längre.

3.F
Påföljden för vållande till annans död genom oaktsamhet är idag fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter. Om brottet är grovt föreskrivs fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vi på Women to remember vill se längre straff.
2019 sköts småbarnsmamman Jennie Tholander till döds av sin pojkvän. Hon dödades med ett skott i huvudet, en ren avrättning. Pojkvännen som höll pistolen hävdade att det var en olycka och friades för mord. Pojkvännen dömdes till sex år och fyra månader för grovt vållande till annans död samt grovt vapenbrott och narkotikabrott. Vilket är en skymf mot Jennie som blev dödad samt för hela hennes familj. Efter denna avrättning som man valt att kalla för just "vållande till annans död" krävs därför strängare straff för den som gör sig skyldig till vållande till annans död.

Utöver ovanstående punkter vill vi se strängare straff för följande brott:

3.G
Längre och hårdare straff för den som misshandlat en kvinna eller ett barn.

3.H
Längre och hårdare straff för den som utsätter en kvinna eller ett barn för olaga hot.

3.I
Längre och hårdare straff för den som utsätter en kvinna eller ett barn för trakasserier samt ofredande.

3.J
Längre och hårdare straff för den som utsätter en kvinna eller ett barn för sexuellt ofredande.

3.K
Längre och hårdare straff för den som utsätter en kvinna eller ett barn för sexuella övergrepp.

3.L
Längre och hårdare straff för den som våldtar en kvinna eller ett barn.

3.M
Längre och hårdare straff för den utsätter en kvinna för grov kvinnofridskränkning.

3.N
Längre och hårdare straff för den utsätter ett barn för barn fridsbrott.

3.O
Längre och hårdare straff för den som utsätter en kvinna eller ett barn för människohandel, samt olaga tvång och vilseledande.

3.P
Längre och hårdare straff för den som utsätter en kvinna eller ett barn för hedersförtryck samt hedersvåld.

Mer information hittar ni om dagens straffskala i brottsbalken.
Länk nedan:

EKONOMISK HJÄLP & SKADESTÅND
Många kvinnor vågar inte lämna våldsamma relationer på grund av rädsla för att bli sviken av det svenska rättssystemet. Det finns även de kvinnor som inte kan lämna på grund av ekonomiska skäl. Hur ska hon klara sig?
Många kvinnor har under flera år levt under ekonomisk våld där de inte har en krona undangömd då deras förövare tagit allt.

4.A
Vi på Women to remember vill se att staten tar sitt fulla ansvar och hjälper kvinnor som behöver ekonomisk hjälp. Varje år söker tusentals kvinnor skydd på landets alla kvinnojourer. Flera av dessa kvinnor kommer till oss på Women to remember för att få hjälp ekonomiskt, hjälp för att kunna överleva. Det handlar om räkningar som de inte kan betala, om pengar till mat, pengar till kläder till deras barn. Detta bör alltid vara samhällets ansvar, ändå nekas kvinnor varje dag den hjälp de bör ha rätt till och tvingas därmed komma till oss. Vi vill se en klar förbättring och att fler kvinnor får den hjälp som behövs för att kunna fortsätta sina liv.

4.B
Vi på women to remember vill se högre skadestånd till brottsutsatta kvinnor samt barn. Inga pengar i världen kan ersätta ett brottsoffer efter den utsatthet de tvingats genomlida. Men skadeståndet ska ändå kunna vara till någon form av tröst samt hjälp.

UNDERVISNING OCH FÖREBYGGANDE
Det är viktigt att vi så tidigt som möjligt påbörjar arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor. Detta börjar hos våra barn och i klassrummen. Det är viktigt med undervisning. Skolor och kommuner i hela landet måste ha förutsättningarna att möta och ändra i läroplanen så att vi redan i skolan kan börja arbetet med förebyggande inför barns framtid.

5.A
Vi på women to remember vill se en ökad undervisning för att förbereda barn på deras framtid. Detta arbete har i en del skolor runt om i Sverige redan börjat, men det krävs mer och i större utsträckning. Detta genom att tala om samhällsproblem och vad som är rätt och fel. Samtal avseende sexualitet, samtycke, kön, makt, jämställdhet och utsatthet. Detta ska ingå i läroplanen i alla skolor och anpassas för barnens ålder och förmåga att ta in verkligheten som väntar utanför dörren. En verklighet som är oundviklig att skydda våra barn ifrån. En verklighet som vi måste låta barnen få vara med och påverka, så att våra barn kan lämna efter sig ett bättre samhälle till sina barn.

Skriv under vår kravlista genom att vara med i denna namninsamling som vi på Women to remember har skapat.
Skriv under för att visa att du är mot mäns våld mot kvinnor samt barn och att du likt som vi vill ha en förändring.
Genom att ovanstående punkter fullföljs så är vi mer än ett steg närmre för att få stopp på mäns våld mot kvinnor, samt barn.

Vårt mål är att innan årets slut få ihop så många namnunderskrifter som möjligt innan 2022s slut.
Sprid därför gärna detta vidare så att fler kan vara med och påverka.

Har du åsikter om vår kravlista? Vill du lägga till punkter eller har du frågor?
Kontakta oss gärna på: info@womentoremember.org

SKRIV UNDER NAMNINSAMLING

Dina uppgifter sparas enbart hos women to remembers styrelse. Vill du ta bort din underskrift så kan du begära det genom att höra av dig till oss på: info@womentoremember.org. Vi är så tacksamma för att du valt att skriva under denna namninsamling på vår kravlista. Tack!

Vill du följa hur det går i vår namninsamling till vår kravlista kan du hitta uppdateringar på women to remembers stöd forum. 
Läs mer om vårt stöd forum under punkten: MER - OM OSS